Dnes: 18. února 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  Databázový stroj
  (Database Engine)

  Pod pojmem Database Engine (tedy pod databázovým strojem) se obvykle rozumí jádro databázového serveru a základní obslužné programy tohoto jádra (například zajišťující vzdálené připojení uživatelů). Lze tedy říci, že databázový stroj je podmnožinou databázového serveru, přičemž pod pojmem databázový server je nutné vidět vybavení (typicky softwarové) pracující nad danou databází a zajišťující veškeré činnosti (včetně všech potřebných komunikací), které nad danou databází mají být zajišťovány.

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Investujme s rozumem


  [Business] - Náklady na informační technologie rostou a v mnoha společnostech představují nemalou rozpočtovou položku. Navíc položku stále ještě obtížně zdůvodnitelnou ve společnostech, pro které není hlavní podnikatelská činnost přímo spojená s informačními technologiemi. V takových případech se totiž na první pohled zdá každá investice do informačních technologií ztrátová.  Přístup k investicím do výpočetní techniky se v praxi liší jak podle podnikatelského zaměření společnosti, tak i podle velikosti firmy. Nejde přitom jen o samotné nároky na technologie, v rámci kterých nadnárodní kolos potřebuje nasadit datový sklad a malé pekařství si plně vystačí se systémem pro jednoduché účetnictví. Rozdíly jsou patrné také v dlouhodobém pohledu návratnosti investic a celkových nákladů na vlastnictví.

  U velkých společností je zcela běžná existence speciálních IT oddělení, klasičtí živnostníci se snaží, a obvykle také musí snažit, zvládnout vše vlastními silami. O tom, zda je tato situace dlouhodobě udržitelná a jaké jsou ve skutečnosti celkové náklady na vlastnictví vztažené ke zisku dané společnosti, se mohou vést dlouhé diskuse. Pravdou ovšem zůstává, že klíčoví zaměstnanci by se v ideálním případě měli soustředit na hlavní – výdělečné činnosti dané firmy.

  Základem úspěšnosti každé investice, nejen směrované do informačních technologií je dostatečně přesný popis současného stavu a definování stavu požadovaného. Opomíjení tohoto základního pravidla bylo typické zejména na počátku devadesátých let pro země středoevropského regionu. Důvod byl prostý, informační technologie byly něčím novým, žádaným. Mnozí manažeři na všech stupních řízení vůbec netušili, k čemu je výpočetní technika dobrá a nechali se i přes tuto nevýhodu poměrně snadno přesvědčit k mnohdy zcela zbytečným investicím hravě přesahujícím miliónové částky. Navíc, nejen u limonád je reklama úspěšná – mnohdy i o nákupu databázových technologií je rozhodnuto na základě úspěšného marketingu.

  V souvislosti s počátečními úvahami o investování do informačních technologií a definováním požadovaného stavu není možné zapomenout na relativně obtížně vyčíslitelné přínosy použití informačních technologií. Tato obtížnost se dále zvyšuje s rostoucím podílem analytických funkcí v požadovaném řešení.

  Typický je tento problém například pro technologie datových skladů a dolování dat. Jakým způsobem ocenit přínos řešení, které může v návaznosti na interpretaci získaných informací a přijetí odpovídajících kroků poskytnout dobré i špatné "výsledky"? Například ve skladovém hospodářství lze odhadnout, že nasazením odpovídajícího modulu dojde ke zrychlení práce a snížení nároků na lidskou pracovní sílu. Ale u analytických řešení? Odpověď je jednoduchá – nijak nebo velmi obtížně a značně nepřesně.

  Investice do analytických řešení bývají často přirovnávány k nákladům na udržení "čistoty" předního skla automobilu. S čistý sklem by mělo být možné vždy a včas zaregistrovat kritickou situaci na silnici. Se špinavým sklem je tento cílový stav dosažitelný mnohem obtížněji. U analytických řešení je to stejné – při dostatečném množství kvalitních informací lze včas přijmout odpovídající rozhodnutí. V žádném případě by ale problémy s vyčíslitelností přínosů analytických řešení neměly vést k zavrhnutí těchto řešení jako celku. Právě naopak – o to větší by měl být kladen důraz na přesné stanovení požadavků a únosné míry rizika v případě neúspěchu projektu.

  Jakým způsobem je možné se na trhu s informačními technologiemi zorientovat? Máme požadavky, máme stanovený cílový stav, máme jasno v termínech a financích, ale jaké řešení vybrat? Jednoduchá odpověď opět neexistuje, mnohé problémy ale mohou vyřešit referenční instalace. V ideálním případě v partnerských firmách nebo ve firmách zabývající se maximálně shodnou podnikatelskou činností.

  Nespornou chybou je věřit pouze materiálům a informacím získaných od dodavatelů konkrétních řešení. Nezapomínejme na to, že se jedná o velké finance a cílem dodavatelů je především uspět v konkurenčním boji. A povoleno je vše, co zákon nezakazuje. Při porovnávání nasazení databázových technologií se zaměřme na vše, co výsledné řešení ovlivňuje – zajímá-li nás například výkon, musíme se zaměřit také na hardware či komunikační infrastrukturu.

  Pokud máme úspěšně vybráno, nemůžeme ještě pořád podlehnout dojmu dobře odvedené práce. Součástí dodávky řešení musí být nejen jasně stanovené termíny, ale také pravidla a postupy řešící nedodržení těchto termínů. Součástí smluvního vztahu by mělo být i jednoznačné určení osob oprávněných dodržování termínů kontrolovat, způsobů předávání apod.

  Právně podchycené vztahy není možné považovat za něco špatného či nepatřičného, zejména v případě dlouhodobějších projektů. Zaměstnanci dodavatele se mohou měnit, ústní dohody nemusí být přenositelné… Každý z nás to sice ví, ale někteří zákazníci stále ještě mají pocit provinění, když chtějí nějaká ustanovení písemně. Čím více věcí je dáno písemnou formou, tím máme větší šanci, že naše investice do informačních technologií nebudou zbytečné. Jen pro úplnost dodejme, že obdobná pravidla by měla existovat i pro kontrolu kvality. Ta by se měla lišit od předem domluveného stavu jen v případě souhlasu všech zúčastněných stran.

  Pokud se nám podaří včas požadované řešení uvést do provozuschopného stavu, nastává další rizikové období. Investice může stále ještě ohrozit celá řada faktorů, mezi hlavní patří nechuť zaměstnanců-uživatelů učit se něco nového a přehnaná očekávání řídících pracovníků. Opět prakticky na všech úrovních řízení, tedy pokud se jich nové řešení vůbec týká. Nedůvěra uživatelů k novému není ničím zvláštním a o odstranění této nedůvěry by zodpovědní pracovníci měli usilovat dlouhodobě. Velmi důležitý je aktivní přístup k vyřešení tohoto problému. V praxi se osvědčují firemní školení, vysvětlení, jaké jsou přínosy nového řešení a hlavně naslouchání požadavkům běžných uživatelů. Zpětná vazba umožní včas odhalit hrozící katastrofu – nezapomínejme na to, že hasit rozsáhlý požár a uvést vše do původního stavu bývá obvykle nákladnější, než použít méně hořlavý materiál.

  Přehnaná očekávání jsou nejméně stejně problematické, jako nechuť uživatelů učit se něco nového. Jednou z cest, jak předejít důsledkům velkého nadšení je právě přesná definice požadovaného stavu. Obecně platí, že by tento cílový stav měl být spíše pesimističtější. Praxe ukázala, že takřka neexistují řešení, která by byla uvedena do reálného provozu včas a ke stoprocentní spokojenosti zákazníka. Přehnaná očekávání mohou vést nejen k zanevření zodpovědných pracovníků na další investice do informačních technologií, ale také – a to je mnohem horší – k přijmutí špatných strategických a taktických rozhodnutí týkajících se primární činnosti firmy.

  Součástí ochrany investic by měla být také následná podpora používaných řešení, která se může týkat například průběžného zdokonalování řešení o nové funkce, dodatečného proškolování uživatelů, propojování řešení s dalšími stavebními kameny podnikové informační architektury apod. Stejně jako nikdy nekončí proces výstavby podnikového informačního systému, nekončí ani životní cyklus jeho jednotlivých prvků. Tedy přesněji řečeno – až na několik výjimek způsobených například morálním stárnutím či změnou podnikatelských záměrů zákazníka.

  Uvedená rizika nejsou jedinými, se kterými je možné se v souvislosti s investicemi do informačních technologií setkat. Poměrně často způsobují problémy také závazná opatření vlastníků firem, zejména pak v případě nadnárodních korporací. V takových situacích není nic neobvyklého, když má lokální zastoupení striktně přikázáno používat určité programové vybavení, určité prostředky. Bez hledu na to, zda jsou prosazovaná řešení plně v souladu s národními specifiky.

  Na závěr připomeňme, že pravidla týkající se investic do informačních technologií vycházejí z obecně platných pravidel pro jakoukoli investici. Zvýšená pozornost v některých oblastech vychází především ze specifického charakteru informačních technologií a jistého podvědomého sklonu možná rizika podceňovat více, než tomu bývá v jiných případech. Uvedené informace není možné považovat za dogma – vždy záleží na konkrétních požadavcích a možnostech zájemce o informační technologie. Navíc chápejme databázové technologie jako pozadí pro to, co opravdu v praxi potřebujeme – tedy funkční provozní prostředí. Pořizovat si databázové – ale i jakékoli jiné – technologie pro technologie samotné nebývá rozumné.

  ( Celý článek! | Autor: Marek Kocan | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1582 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1090 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (1015 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1400 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1035 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1197 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1035 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8354


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Únor  >>
  PoÚtStČtSoNe
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena