Dnes: 18. ledna 2018    | Registrace | Hledáme | Redakce | Info | Testy | Školení | Ocenění | Nápověda | Čtenář: nepřihlášen

Rychlé odkazy
 • Hlavní stránka
 • Seznam rubrik
 • Ankety
 • Editoriály
 • TOP 15
 • KONFERENCE 2008
 • KONFERENCE 2007
 • KONFERENCE 2006
 • KONFERENCE 2005
 • KONFERENCE 2004
 • Sborník
 • Testy
 • Virtuální školení
 • Personalizace


 • Hledáte práci?
  Hledáme redaktora - pojďte s námi tvořit Databázový svět!

  Vyhledávání

  Hledej
  na Databázovém světě!  Rozšířené vyhledávání

  Rubriky
  Aktuality
  Bezpečnost
  Business
  Česká scéna
  Datové sklady
  Dokumentace
  Dotazovací jazyky
  Hardware
  Historie
  Komentáře
  Literatura
  Metodologie
  Nondb
  Open Source
  Poradna
  Produkty
  Případové studie
  Redakce
  Rozhovory
  Standardy
  Technologie
  Tipy - triky
  Tiskové zprávy
  Vývoj
  Vývojové nástroje
  Zajímavosti

  Co je to?
  Systémový katalog
  Struktury, ve kterých jsou uloženy informace o dané databázi, případně databázovém serveru. Někdy je možné se z anglického Data Dictionary setkat s pojmem datový slovník.

  Akce
  Dynamická Datová Centra
  - na semináři se seznámíte s komplexním řešením a koncepcí Dynamických Datových Center od Fujitsu Siemens Computers se speciálním důrazem na řešení FlexFrame.

  Textová inzerce
  IBPhoenix - Vše o InterBase a Firebirdu.

  Smějete se rádi? - Pak je pro vás Vtipník to pravé!

  Prodejce reklamy - Hledáme schopného prodejce reklamního prostoru, možnost i externí spolupráce.

  Přihlášený čtenář
  Nepřihlášený čtenář

  O portálu
  Databázový svět
  ISSN: 1213-5933

  Web je optimalizován pro rozlišení 1024x768, nicméně kromě větších rozlišení podporujeme i 800x600. Podrobnosti najdete zde.

  Chcete-li mít kdykoliv možnost zkontrolovat obsah našeho portálu, můžete využít podporu rss. Podrobnosti najdete zde.
  Vývoj .NET aplikací v Oracle


  [Vývoj] - Databáza Oracle v kombinácii s technologickou platformou .NET prináša vysokú spoľahlivosť výkon a bezpečnosť pre ukladanie údajov. Aplikácie vytvorené vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio .NET zas dokážu najlepšie využiť progresívne črty operačného systému Windows. Dôvod je jednoduchý. Operačný systém aj vývojové prostredie pochádza od rovnakej firmy. Otázkou je, ako najlepšie využiť výkon a možnosti databázy Oracle v spolupráci s .NET aplikáciou.  Firmy dodávajúce databázy a vývojárske nástroje majú snahu aby používatelia ich produktov kombinovali pri vytváraní projektov riešení podľa možnosti všetky komponenty od jedného dodávateľa. No vo väčšine prípadov zostáva len pri želaní. Používatelia si vyberajú produkty rôznych firiem, podľa oblasti ich nasadenia a doterajších skúseností vývojárskych a administrátorských tímov. Veľmi často je výsledkom výberu pre aplikácie v prostredí Windows kombinácia databázy Oracle a vývojového prostredia Microsoft Visual Studio .NET.

  Možností pre konektivitu aplikácie na databázu prostredníctvom rozhrania situovaného medzi aplikáciou a databázovým serverom je niekoľko:

  • Rozhranie ODBC (Open Database Connectivity), umožňuje unifikovaný prístup ku všetkým druhom dátových zdrojov. To znamená, že zo strany klienta (a teda aj vývojára) sa k nemu pristupuje rovnakým spôsobom, nezávisle od toho, o aký databázový server sa jedná. Hlavnou nevýhodou rozhrania ODBC je o niečo nižší výkon v porovnaní s natívnymi ovládačmi. Prvé verzie ODBC totiž tvorili len akýsi medzistupeň medzi aplikáciou a natívnym ovládačom databázového servera. Nové ODBC ovládače sú už navrhnuté tak, že pristupujú k databázovému serveru priamo, takže strata výkonu nie je až taká výrazná.
  • Natívne rozhrania môžeme v zásade rozdeliť do dvoch skupín, a to podľa uhla pohľadu. Výrobca vývojového prostredia poskytuje pre databázu Oracle natívne rozhranie OLEDB Provider for Oracle. Z opačného pohľadu Oracle ako dodávateľ databázy dodáva natívne rozhranie Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET). Porovnávanie týchto rozhraní je výsostne technologická záležitosť. Môžeme predpokladať, že rozhranie od Microsoftu bude viac zamerané na využitie čŕt operačného systému a vývojového prostredia. Naproti tomu rozhranie Oracle Data Provider for .NET od Oracle umožní využívať špeciálne črty databázy Oracle.

  Adaptér Oracle Data Provider for .NET
  Pri použití tohto adaptéra môže aplikácia využívať všetky rozšírené funkcie databázového servera ako sú RAC (Real Application Cluster), XML DB, grid, advanced security a podobne. Adaptér ODP.NET poskytuje plné využitie možností nielen databázy, ale aj technologickej platformy .NET. Je použiteľný s verziami databázových serverov Oracle8, Oracle8i, Oracle9i, a samozrejme aj s najnovšou verziou Oracle10g. Vďaka multiplatformovosti databázových serverov, môžu tieto bežať na Unixe, Linuxe aj platforme Windows. Klientská aplikácia môže byť spustená len pod operačným systémom Windows. Adaptér je k dispozícii pre verzie vývojových prostredí Visual Studio .NET 2002, aktuálnu verziu 2003 aj novú verziu VS 2005 (kódové označenie Whidbey). Z technologického hľadiska je spolupráca realizovaná prostredníctvom technológie ADO.NET.


  Oracle Data Provider for .NET na webe Oracle Technology Network


  Prístupové moduly nainštalované v rámci Oracle Data Provider for .NET

  Spoluprácu reťazca aplikácia – adaptér – databáza najlepšie vysvetlíme na schéme trojvrstvového objektového modelu a to v opačnom poradí sprava do ľava. Spojenie na údaje v databáze zaisťujú objekty:

  • Oracle Connection (objekt pripojenia) slúži na fyzické pripojenie k zdroju údajov. Pripojenie môžeme otvoriť, zatvoriť, realizovať transakcie, prípadne zmeniť databázu.
  • Oracle Command (objekt príkazu) slúži pre prácu s príkazmi databázového jazyka SQL
  • Oracle Data Adapter vytvára adaptér (prepojenie) medzi objektom pripojenia a sadou údajov. Obsahuje štyri príkazy SelectCommand, InsertCommand, DeleteCommand a UpdateCommand, ktoré významovo zodpovedajú príkazom jazyka SQL SELECT, INSERT, DELETE a UPDATE.
  • Oracle Data Reader (objekt pre čítanie údajov) slúži pre prácu s údajmi, no len pre ich dopredné čítanie. Toto obmedzenie je však vyvážené vysokou rýchlosťou prístupu k údajom.
  • Oracle Transaction (objekt pre riadenie transakcií) slúži pre prácu s údajmi pomocou transakcií. Databázové servery nám prostredníctvom transakcií umožnia zachovávať v každom okamihu konzistenciu údajov v databázových tabuľkách a nedeliteľnosť vykonávaných zmien na princípe "Buď všetko, alebo nič".


  Bloková schéma funkcie Oracle Data Provider for .NET

  Úplne vpravo, najbližšie k aplikačnej logike je objekt DataSet. Je základná najkomplexnejšia trieda v rozhraní ADO.Net. Z hľadiska uloženia údajov a manipulácie s nimi je to v podstate relačná databáza v pamäti. Údajmi sa plní buď z databázy pomocou objektu DataAdapter, prípadne pracuje s údajmi vo formáte XML. Dôležité je pochopiť, že DataSet je ako taký úplne odpojený od dátového zdroja, alebo inými slovami povedané, on sám sa nikdy nepripojí priamo do databázy. DataSet vlastne ani nevie z akého druhu dátového zdroja pochádzajú, či z XML, Oracle, alebo z SQL Servera. Takáto univerzálnosť je vynikajúca z hľadiska škálovateľnosti a prípadnej migrácie aplikácie. DataSet môže laicky povedané zapúzdrovať niekoľko nehomogénnych databázových tabuliek, presnejšie DataSet pozostáva z viacerých objektov typu DataTable. Tieto objekty majú podobné vlastnosti ako tabuľky v relačnom databázovom serveri. (riadky, stĺpce, integritné obmedzenia, relačné vzťahy medzi tabuľkami cez cudzie kľúče..).

  Pri vývoji aplikácie potrebujeme poznať hodnotu pripojovacieho reťazca. V tomto reťazci špecifikujeme protokol pomocou sa chceme pripojiť, názov počítača, číslo portu a meno databázy, ku ktorej sa chceme pripojiť. Používateľ môže zadať ako identifikátor pripojenia reťazec v tvare:

  meno_pocitaca:cislo_portu:meno_databazy
  

  napríklad:

  OTNSVR: 1521:ORCL
  

  Jednoduchšie je však zadať alias identifikátora pripojenia. Tento identifikátor je definovaný v súbore TNSNAMES.ORA, v prípade implicitnej inštalácie Oracle9i na platforme Windows nájdeme tento súbor v adresári C:\oracle\ora90\network\admin\tnsnames.ora:

  OraDb= 
    (DESCRIPTION= 
     (ADDRESS_LIST= 
      (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=OTNSRVR)(PORT=1521)) 
     ) 
     (CONNECT_DATA= 
       (SERVER=DEDICATED) 
       (SERVICE_NAME=ORCL) ) 
    )
  

  Oracle Data Provider for .NET neobsahuje však len prístupové objekty a rozhrania, ale integruje prístup k databáze Oracle priamo do vývojového prostredia. Takto môžeme priamo vo vývojovom prostredí prehľadne zobrazovať databázové objekty a pracovať s nimi.


  Integrácia prístupu na Oracle do integrovaného vývojového prostredia

  Integrácia ide skutočne do hĺbky aj do šírky. Dynamická nápoveda k ODP.NET je dostupná priamo z vývojového prostredia cez kláves F1. Pomocou Server Explorera dokážeme zobrazovať nielen obsah, ale aj návrhovú štruktúru tabuliek pohľadov a synoným. Cez Query a View designer môžeme pracovať s uloženými procedúrami, funkciami, triggermi (spúšťami). Dokážeme taktiež priamo špecifikovať telá balíčkov. Nad objektami ODP v plnom rozsahu funguje interaktívna nápoveda Intellisense. Funguje aj presúvanie vizuálnych objektov z Data toolboxu.

  Na strane databázy Oracle je zabezpečená Plná podpora procedurálneho databázového jazyka PL/SQL vrátane natívnych Oracle dátových typov LOBS, REF Cursors, BFiles, N-data types, Dates, TimeStamps, Longs, Raws a podobne. Zabezpečené je bezpečné mapovanie Oracle typov do .NET dátových typov.

  Pri vývoji databázovej aplikácie v prostredí Visual Studio .NET ako prvý krok pridáme do projektu referenciu na objekt Oracle.DataAccess. ďalej postupujeme rovnako ako pri vývoji aplikácie pre SQL Server s tým že používame objekty ktorých názov začína slovom Oracle.


  Referencia na Oracle Data Access

  Ako príklad kódu pre pripojenie sa k databáze Oracle ukážeme príklad kódu procedúry pre výpis jedného záznamu z databázovej tabuľky DEPT v schéme SCOTT:

  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   string oradb = "Data Source=(DESCRIPTION="
   + "(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=NCLL)(PORT=1521)))"
   + "(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=ORACLE10)));"
   + "User Id=scott;Password=tiger;";
  
   OracleConnection conn = new OracleConnection(oradb); 
   conn.Open(); 
   string sql = "select dname from dept where deptno = 10"; 
   OracleCommand cmd = new OracleCommand(sql, conn);
   cmd.CommandType = CommandType.Text;
  
   OracleDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 
   dr.Read();
   label1.Text = dr.GetString(0); 
  }
  

  Ak by sme hľadali nejaký zjednocovací prvok pre databázu Oracle a platformu .NET určite by nás napadla podpora XML dokumentov. Databáza Oracle používa XML jako natívny dátový typ. Aplikácie vytvorené s použitím ODP.NET umožňujú dopytovanie a ukladanie údajov vo formáte XML. Na úrovni XML je spolupráca realizovaná prostredníctvom objektu XmlReader. Zabezpečená je aj podpora transformácie XSLT, XPATH, podpora XML schém, OracleXmlStreamu, Read-only streamu a XML údajov uložených v OracleXmlType.


  Aplikácia využívajúca XML Dataset

  Okrem verzie pre aktuálnu verziu Visual Studio .NET 2003 sme úspešne vyskúšali ODP.NET provider aj s beta verzálu nového Visual Studia 2005.

  Adaptér je voľne dostupný na adrese http://otn.oracle.com/tech/windows/odpnet.

  Članok je publikovaný so súhlasom pc revue.

  ( Celý článek! | Autor: Ľuboslav Lacko | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )

  Vyhledávání
   

  Anketa
  Kolik ročně utratíte za dovolené?

  Nic 
   (1548 hl.)
  Do 1 000,- Kč 
   (1068 hl.)
  Do 10 000,- Kč 
   (999 hl.)
  Do 25 000,- Kč 
   (1378 hl.)
  Do 50 000,- Kč 
   (1016 hl.)
  Do 75 000,- Kč 
   (1178 hl.)
  Více než 75 000,- Kč 
   (1019 hl.)

  Celkem hlasovalo: 8206


  Poslední komentáře
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  frontierd@126.com
  c
  http://www.coachoutl

  Newsletter
  Přihlaste si nezávazně - i bez registrace - odběr informačního newsletteru. Podrobné informace najdete zde.

  Emailová adresa:


  Kalendář
  <<  Leden  >>
  PoÚtStČtSoNe
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031    

  Redakci připojuje


  Nejčtenější

  Databáze je prázdná!


  Nejvíce komentářů

  Databáze je prázdná!


  Reklama


  Nenechte si ujít články na dalších webech
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  Databázový svět | dfKlub - digitální fotografie | Vtipník - vtipy přímo k Vám | Reminder - přestaňte zapomínat | Databázový svět

  Copyright (c) 2004 AVRE Publishing, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena